ระดับการประเมิน ITA

A

คะแนน ITA
0%
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) 24.69/30
82.31%
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) 25.45/30
84.85%
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) 40/40
100%